Χαριλάου Τρικούπη 117, Τ.Κ.: 114 73, Αθήνα
210-3817406, 210-3841032
epl@env-plan-law.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένη νομική και τεχνική υποστήριξη αιτήσεων ακυρώσεως, προσφυγών και αγωγών προς τα εθνικά, κοινοτικά και διεθνή δικαστήρια,  καθώς και τα εν γένει δικαιοδοτικά όργανα, σε θέματα χωροταξίας, πολεοδομίας, περιβάλλοντος και ασφάλειας επενδύσεων. Παρέχει επίσης  συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα ίδια θέματα σε  ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών φορέων (Περιφέρειες, Δήμους, Δημόσιους Οργανισμούς, Φορείς Διαχείρισης, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις κ.λπ.), καθώς και σε Ιδιώτες.

image-medium-044a

Ειδικότερα η νομική (δικαστηριακή / συμβουλευτική) αυτή  υποστήριξη καλύπτει διαφορές ή θέματα που ανακύπτουν σχετικά με :

  • Tην έγκριση και εφαρμογή χωροταξικών πλαισίων, σχεδίων χρήσεων γης, πολεοδομικών μελετών κ.λπ.
  • Την έκδοση εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης και αναθεωρήσεων αδειών δόμησης (αδειών οικοδομής).
  • Τις ισχύουσες, επιτρεπόμενες και απαγορευόμενες χρήσεις γης.
  • Την κύρωση και διόρθωση πράξεων εφαρμογής πολεοδομικών μελετών.
  • Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αστικών – πολεοδομικών αναπλάσεων.
  • Την εφαρμογή και ερμηνεία των διατάξεων των προγενέστερων Γενικών Οικοδομικών Κανονισμών και του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.Ο.Κ., ν. 4067/2012).
  • Την εφαρμογή των νόμων 3843/2010 «περί ημιυπαιθρίων» και 4014/2011 – 4178/2013 «περί αυθαιρέτων».
  • Την εφαρμογή της σχετικής με τον θόρυβο κοινοτικής – ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.
  • Την αξιολόγηση της πληρότητας και ποιότητας μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και γενικότερα της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
  • Την πραγματοποίηση δημόσιων έργων υποδομής και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων (π.χ. έργων οδοποιίας, διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, σταθμών βιολογικού καθαρισμού, διαχείρισης υδατικών πόρων, τουριστικών εγκαταστάσεων κ.λπ.).
  • Τη χωροθέτηση και δημιουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών και πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
  • Τη χωροθέτηση και δημιουργία λατομικών περιοχών και μονάδων.
  • Τη χωροθέτηση και δημιουργία μονάδων εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. αιολικών πάρκων, φωτοβολταϊκών πάρκων, υδροηλεκτρικών μονάδων, λιγνιτικών μονάδων κ.λπ.).
  • Την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας (ν.δ. 86/1969, ν. 998/1979, ν. 3208/2003 και σχετικό κανονιστικό πλαίσιο).
  • Την εφαρμογή του νόμου 3889/2010 «για την κύρωση των δασικών χαρτών» (υποβολή Αντιρρήσεων κ.λπ.).
  • Την εφαρμογή της νομοθεσίας προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος (π.χ. προστατευόμενες περιοχές, περιοχές Δικτύου «Natura 2000»).
  • Την θεμελίωση ή μη ευθύνης (αστικής, ποινικής, περιβαλλοντικής) στον τομέα των ρυπάνσεων.
  • Την εφαρμογή του ν. 2971/2001 για τον αιγιαλό και την παραλία και της συναφούς με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των λιμένων νομοθεσίας.
  • Την εφαρμογή της εθνικής αλιευτικής νομοθεσίας και των σχετικών κοινοτικών – ενωσιακών Κανονισμών.
  • Την εφαρμογή της νομοθεσίας διατήρησης της αρχιτεκτονικής, ιστορικής και εν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Την κοινοτική χρηματοδότηση προγραμμάτων, σχεδίων, δραστηριοτήτων και έργων, καθώς και την εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
  • Τον νομικά έγκυρο, από πλευράς χωροταξίας, πολεοδομίας και περιβάλλοντος, σχεδιασμό επενδύσεων.
  • Την ορθή εφαρμογή κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των επενδύσεων του γενικού / εθνικού χωροταξικού πλαισίου, των ειδικών πλαισίων για την βιομηχανία, την υδατοκαλλιέργεια, τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.), καθώς και των περιφερειακών πλαισίων.
  • Την ερμηνεία και εφαρμογή του ν. 3894/2010 «για τις στρατηγικές επενδύσεις» (Fast Track) και του ν. 3986/2011 «για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  • Την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας (ν. 2160/1993, ν. 4002/2011, ν. 4179/2013 και σχετικό κανονιστικό πλαίσιο).

image-medium-044a

Πέραν της πιο πάνω νομικής  υποστήριξης, το γραφείο μας συμμετέχει στην εκπόνηση  μελετών που σχετίζονται με θέματα χωροταξίας, πολεοδομίας και περιβάλλοντος (μελέτες σχετικές με την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας, μελέτες  περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, μελέτες σχεδίων  χρήσεων γης (Γ.Π.Σ. / Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.), μελέτες ρυθμιστικών σχεδίων, μελέτες  χωροταξικών πλαισίων κ.λπ.), καθώς  και στην εκπόνηση μελετών για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας.

Επίσης, το γραφείο μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που σχετίζονται:

α) με την περιβαλλοντική και εν γένει αδειοδότηση δραστηριοτήτων και έργων πάσης φύσεως,

β) με την νομιμοποίηση – τακτοποίηση περιβαλλοντικών ή/και πολεοδομικών εκκρεμοτήτων, και

γ) την προώθηση προς την Διοίκηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την έγκριση γενικών πολεοδομικών σχεδίων, πολεοδομικών μελετών, πράξεων εφαρμογής κ.λπ.